Imprint / GDPR

Sandsbro Servicehall
Magnus Andergren (enskild firma)
Gränsvägen 2
352 72 Växjö

Kontakt

Telefon: +46 (0) 470-65333
E-post:

VAT-nr: SE621120271501

Org.nr: 621120-2715

Godkänd för F-skatt

Dataskydd

1. Sekretess i ett ögonkast

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som görs med dina personuppgifter händer när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du använder kan identifieras personligen. Hitta detaljerad information om ämnet dataskydd Se vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Dess kontaktuppgifter finns i avsnittet "Meddelande om ansvarigt organ" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Detta kan vara z. B. um Handelsdata som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen via våra IT-system spelade in. Detta är i första hand tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid av sidvyn). Dessa data samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Övrig Data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina uppgifter för att få lagrade personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse resp för att begära radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling, du kan när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Dessutom har du rätt under att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet dataskydd.

2. Hosting

Extern hosting

Denna webbplats är värd extern. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hostarens/värdarnas servrar. Detta kan vara till IP-adresser, Kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktuppgifter, namn, webbåtkomst och annan data som genereras via en webbplats.

Den externa hostingen sker i syfte att fullgöra kontraktet med vår potential och befintliga kunder (Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR) och i intresset för en säker, snabb och effektiv tillhandahållande av vårt onlineerbjudande av en professionell leverantör (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande den baserat på artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR, i den mån samtycke till lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. enhetsfingeravtryck). Samtycket kan när som helst återkallas.

Vår hoster/värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla deras prestationsförpliktelser och följ våra instruktioner i förhållande till dessa uppgifter.

Vi använder följande hoster/värd:

Inleed; Yelles AB
Ovabacksgattu 10
79370 Tällberg
Sverige

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar din personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser denna integritetspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Nuet Sekretesspolicyn förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Hon förklarar också hur och i vilket syfte.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt möjlig.

Information om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Sandsbro Servicehall
Magnus Andergren
Gränsvägen 2
352 72 Växjö

Telefon: +46 (0) 470-65333
E-post:

Ansvarig instans är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra över ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.) bestämmer.

Lagringstid

I den mån ingen specifik lagringsperiod har specificerats i denna dataskyddsdeklaration, kvarstår Dina personuppgifter hos oss tills ändamålet för databehandling inte längre gäller. om du a hävda en legitim begäran om radering eller återkalla samtycke till databehandling, Dina uppgifter kommer att raderas om vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina uppgifter har personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i I det senare fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl har upphört att existera.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling kommer vi att behandla dina personuppgifter baserat på artikel 6 punkt 1 lit a GDPR eller artikel 9 punkt 2 lit a GDPR, i den mån särskilda datakategorier behandlas enligt artikel 9 paragraf 1 GDPR. Vid uttryckligt samtycke till överlåtelsen personuppgifter i tredje land behandlas också på grundval av art. 49 punkt 1 lit a GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas. Om dina uppgifter är uppgifter som vi behandlar i den mån detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller för att genomföra åtgärder före avtal, görs detta med stöd av artikel 6.1 lit b GDPR. Vidare behandlar vi dina uppgifter om dessa är skyldiga att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av artikel 6.1 (c) GDPR. Databehandlingen kan också baseras på vårt berättigade intresse enligt artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR äger rum. De rättsliga grunderna som är relevanta i varje enskilt fall förklaras i det följande punkterna i denna dataskyddsförklaring.

Information om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vi använder verktyg från bland annat företag baserade i USA eller andra Tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. När dessa verktyg är aktiva, din personuppgifter överförs till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi påpekar att det i dessa länder inte kan garanteras någon dataskyddsnivå som är jämförbar med den i EU. Till exempel är amerikanska företag skyldiga att lämna personuppgifter till säkerhetsmyndigheter att friges utan att du som berörd kan vidta rättsliga åtgärder mot det. Därför kan det inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) dina uppgifter finns på amerikanska servrar bearbeta, utvärdera och permanent lagra för övervakningsändamål. Vi har på det här bearbetningsverksamheten inget inflytande.

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan återkalla samtycke som redan givits när som helst. Lagligheten av upp till punkten för återkallelse Databehandlingen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot Direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER NÄR SOM HELST AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅTT FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM EN BEHANDLING BASAS PÅ FINNS I DENNA DATASEKRETESSPOLICY. OM DU MOTKOMMER, KOMMER VI INTE LÄNGRE BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER, OM VI INTE KAN BEVISA FÖRSTÅENDE SKYDDSGRUND FÖR BEHANDLINGEN SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER BEHANDLINGEN ÄR FÖR SYFTE ENLIGT ARTIKEL 21 (1) GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTANNONS, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INKOMST MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA REKLAMESYFTE; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM RELATERAR TILL SÅDAN DIREKTANNONS. OM DU MOTKOMMER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR DIREKTA REKLAMESYFTE (INVÄNDNING I STIL AV. 21 ABS. 2 GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de som berörs rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grund av ditt samtycke eller i fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

Information, rättelse och radering

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter när som helst . Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst för detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

- Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under undersökningens varaktighet har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

- Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/pågår olagligt kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.

- Om vi ​​inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.

- Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 (1) GDPR måste dina och våra intressen vägas. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som råder, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får dessa uppgifter - förutom lagringen av dem - endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl viktiga allmänintressen för Europeiska unionen eller en medlemsstat behandlas.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad "http://" ändras till "https://" och låssymbolen i webbläsarens rad. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och skadar inte din slutenhet. De lagras på din slutenhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem själv eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan komma från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Tredjepartscookies möjliggör integrering av vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster eller online-kartor).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att utvärdera användarbeteende eller i reklamsyfte.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies). lagras på grund av artikel 6 (1) lit f GDPR, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, sker behandling uteslutande på grund av detta samtycke (Artikel 6 (1) (a) GDPR); samtycket kan när som helst återkallas.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) (nödvändiga cookies) lagras på lagrade på grunden i artikel 6 (1) lit f GDPR, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO); samtycket kan när som helst återkallas.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, acceptera cookies för vissa fall eller generellt utesluta dem och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren är stängd. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i denna dataskyddsförklaring.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades; samtycket kan när som helst återkallas.

De uppgifter du skickat till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

5. Plugins och verktyg

Google kartor

Den här sidan använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för enhetlig visning av teckensnitt. När du anropar Google Maps laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa text och visa teckensnitt korrekt.

Google Maps används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lättare att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande med stöd av artikel 6 punkt 1 bokstav a GDPR, i den mån samtycket medger lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck på enheten). Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Detaljer hittar du här:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hantering av användardata finns i Googles dataskyddsdeklaration: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

6. Länkar

Våra webbsidor innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part. Dessa länkar till externa webbsidor är markerade med följande grafik: extern länk
Om du klickar på en länk kan personuppgifter överföras. Vänligen informera dig om respektive dataskyddsbestämmelser för de länkade sidorna.
Vi har inte inflytande för vars innehåll. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på ett intrång. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Följ oss på vår Facebooksida

Om du klickar på Facebook-länken kan personuppgifter överföras till Facebook. Mer information på vår GDPR-sida